3.  คุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

            วัตถุประสงค์ที่   3     ระบบบริหารงานวิชาการเกิดคุณภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน

                                 4     บุคลากรบริหารและครูผู้สอนสามารถพัฒนาตนเองสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

            พันธกิจที่ 3         พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

            ยุทธศาสตร์ 1     เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม

 

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

 

ผลการดำเนินงาน

15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทีมบริหารงานวิชาการ

 

    

     ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ

ทีมบริหารวิชาการ พบว่า ร้อยละ 80

มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับสูง

 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ

การบริหารงานทีมบริหารงานวิชาการ พบว่า สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อยู่ในระดับสูง เฉลี่ยร้อยละ 86.67

ปรากฏดังนี้

     ระดับปฐมวัย  คิดเป็นร้อยละ 85.00

      ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ100.00

     ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 75.00

 

              ยุทธศาสตร์ที่ 2                เสริมสร้างคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม

 

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

 

ผลการดำเนินงาน

16. โครงการพัฒนาครูสู่เกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพ

 

 

     ครูแกนนำ ร้อยละ 70 พัฒนาเป็น

ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้

 

 

  ผลการประเมิน พบว่า ครูแกนนำ 173 คน พัฒนาเป็นครูต้นแบบปฏิรูป

การเรียนรู้ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89

รายละเอียด ดังนี้

 ระดับปฐมวัย  -

 ระดับประถมศึกษา มีครูแกนนำ 1 คน

ผ่านการประเมินเป็นครูต้นแบบปฏิรูป

การเรียนรู้ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 ระดับมัธยมศึกษา  มีครูแกนนำ 4 คน

ผ่านการประเมินเป็นครูต้นแบบปฏิรูป

การเรียนรู้ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

17. โครงการจัดทำ/พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา

 

    

     ผลประเมินการใช้หลักสูตร พบว่า

หลักสูตร มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก

 

 

     

 ผลการประเมินการใช้หลักสูตร พบว่า 

หลักสูตรมีความเหมาะสมสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน อยู่ในระดับดี  เฉลี่ยร้อยละ 75.29

       ระดับปฐมวัย ร้อยละ 73.00

       ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 92.00

       ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 60.89

18. โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเรียน

การสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

     ครูร้อยละ 80 สามารถจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้

อย่างหลากหลาย อยู่ในระดับดี

  จากการประเมินผลการสอนของครู

พบว่า ครูผู้สอนสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้อย่างหลากหลายในระดับดี เฉลี่ยร้อยละ 87.08

     ระดับปฐมวัย ร้อยละ 75.10

    ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 93.55      

     ระดับมัธยมศึกษา  ร้อยละ 92.59

19. โครงการพัฒนาเครือข่าย

เพื่อการเรียนรู้

 

     ครูผู้สอน ร้อยละ 80 สามารถสร้างบทเรียนออนไลน์

  ผลการดำเนินงาน  พบว่า ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 คน ได้จัดทำเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ จำนวน

8 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 40.00

20. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศ

 

    

     ครูร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียน

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ใน

ระดับดี

 

  ผลการประเมิน พบว่า ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน อยู่ในระดับดี เฉลี่ยร้อยละ 85.33   

      ระดับปฐมวัย ร้อยละ 78.00 

     ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80.00      

     มัธยมศึกษา ร้อยละ 98.00

21. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล

 

    

     ครูร้อยละ  80 มีความสามารถในการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย อยู่ในระดับดี

 ผลจากการประเมิน พบว่า ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย อยู่ในระดับดี เฉลี่ยร้อยละ 75.98

      ระดับปฐมวัย  ร้อยละ 61.00

      ระดับประถม ร้อยละ 96.57

      ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 70.37

 

                ยุทธศาสตร์ที่ 3                        เสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม

 

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

 

ผลการดำเนินงาน

22. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

22.1โครงการสร้างอาคารเรียนมัธยม

 

    

 

 

     อาคารเรียนเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียนและเอื้อต่อการเรียนรู้

 

 

 

      มีอาคารเรียน 130 ปีกุลสตรีวังหลัง 

1 หลัง   7 ชั้น   จำนวน 31 ห้องเรียน

ใช้สำหรับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา อาคารเรียนมีความเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน และเอื้อต่อการเรียนรู้

22.2โครงการสร้างสระว่ายน้ำ

 

 

     สระว่ายน้ำได้มาตรฐานเอื้อต่อการ

เรียนรู้

 

 อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาข้อมูล

22.3     โครงการสร้างอาคารเรียนระดับ

ประถมศึกษา

 

    อาคารเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียนและเอื้อต่อการเรียนรู้

 

 อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาข้อมูล

23. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ตามธรรมชาติ

 

     ผลการสำรวจความเห็นของผู้ใช้บริการ พบว่า แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับมาก

 ผลจากการสำรวจความคิดเห็นของ

ผู้ใช้บริการ พบว่า ร้อยละ 57.50 มีความ

พึงพอใจในระดับดี

 

     กลับหน้าหลัก