ข่าวประชาสัมพันธ์

เดือนสิงหาคม-กันยายน 2556

ห้องสมุดระดับปฐมวัย

1.  ห้องสมุดระดับปฐมวัยขอขอบคุณพ่อ-แม่อาสา ที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมเล่านิทาน, จัดกิจกรรมห้องสมุดหรรษา และเล่านิทานริมระเบียงให้เด็กๆ ฟัง
2.  ขอเชิญผู้ปกครองระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมพ่อ-แม่ อาสาเล่านิทานให้เด็กๆ ฟังตั้งแต่วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี   เวลา 07.00-07.45 น.
3.  นักเรียนอนุบาล 1-3  ที่สะสมสติ๊กเกอร์กิจกรรม Library Club ครบตามข้อกำหนด 10 ดวง ขอให้มารับรางวัลประจำเดือนกรกฎาคม  ได้ที่ห้องสมุดระดับปฐมวัย
4.  วันอังคารที่ 9  กรกฏาคม 2556    เวลา 08.00-09.00 น.  สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก   ได้มาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  "พลังนิทาน พลังเด็ก"   ปีที่ 10  โดยการเล่านิทานเสริมสร้างคุณธรรมความรู้ให้กับนักเรียนและคณะครูระดับปฐมวัย  ที่ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์  ห้องสมุดระดับประถมศึกษา

1.  กิจกรรมรักการอ่าน  ในระดับประถมศึกษา ขอให้นักเรียนบันทึกการอ่านลงในสมุดบันทึกการอ่านเกี่ยวกับอาเซียนมาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง และทางห้องสมุดได้จัดเตรียมหนังสือใส่กล่องรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกห้องเรียน  โดยมีหัวหน้าระดับเป็นผู้หมุนเวียนเปลี่ยนกล่องรักการอ่านให้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ตามตารางที่กำหนดให้

2.  ขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมคำถามยามเช้า    ในเวลา 07.20-07.30 น.

3.  ขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา  เข้าร่วมตอบคำถามกิจกรรม    ทายคำสุภาษิตและสารพันคำถามประจำเดือนสิงหาคมนะคะ  ตอบถูก    ทุกข้อมีสิทธิ์จับฉลากแลกของรางวัลกับทางห้องสมุดนะคะ

4.  นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดอย่าลืมนำสุมด  Library  Club มาติดสติ๊กเกอร์นะคะ  ถ้านักเรียนสะสมสติ๊กเกอร์ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  นักเรียนจะได้รับของรางวัลทุกสิ้นเดือนห้องสมุดระดับมัธยมศึกษา

1. กิจกรรมรักการอ่าน   ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  บันทึกการอ่านเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนลงในสมุดบันทึกการอ่านในชั่วโมงวิชาห้องสมุดและวิชาภาษาไทย 
ส่งบันทึก การอ่านภาคเรียนละ 1 ครั้ง   (ภาคเรียนที่ 1 ส่งสิ้นเดือนกันยายน  2556 ) ครูบรรณารักษ์เป็นผู้จัดเก็บสถิติ   ในระดับ ม.ต้น นักเรียนบันทึกการอ่านอย่างน้อย 12  เรื่อง/ภาคเรียน  และในระดับ ม.ปลาย นักเรียนบันทึกการอ่านอย่างน้อย 8 เรื่อง/ภาคเรียน 
2. กิจกรรมค่ายรักการอ่าน  ค่ายวัฒนาฯ  กับนานมีบุ๊คส์ “สนุกอ่าน สนุกคิด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”    ณ กองทัพเรือสัตหีบ   อ.สัตหีบ    จ.ชลบุรี  ในระหว่างวันที่  17-18 สิงหาคม 2556    มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายรักการอ่าน  ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จำนวน 105 คน
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
    กิจกรรม Library Club ในแต่ละเดือนนักเรียนที่สะสมสติ๊กเกอร์ครบตามข้อกำหนดในกิจกรรมLibrary Club  ขอรับของรางวัลได้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป
    กิจกรรมตอบคำถามประจำเดือน  ขอเชิญนักเรียนร่วมตอบคำถามประจำเดือนได้ที่บอร์ดหน้าหอสมุดปัญญาคารนะคะ  ตอบถูกทางห้องสมุดมีของรางวัลให้ในสิ้นเดือน
    กิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน  รับสมัครนักเรียนระดับ เข้าร่วมแข่งขันเปิดพจนานุกรมไทยในระดับ ม.ต้น  จำนวน 2 คน  และสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตในระดับ  ม.ปลาย จำนวน 2 คน   ในกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด   ปีการศึกษา 2556  ณ  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม  วันที่ 30 สิงหาคม 2556  นักเรียนคนใดสนใจสมัครได้ที่ห้องสมุดระดับมัธยมศึกษา  ภายในวันศุกร์ที่  2 สิงหาคม 2556


งานห้องสมุด

 
© Copy Right 2548 : Wattana Wittaya Academy . Contact Us: wwa@wattana.ac.th