ข่าวประชาสัมพันธ์

เดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2557

ห้องสมุดระดับปฐมวัย                                                                                               

1. ห้องสมุดเปิดบริการสำหรับนักเรียน  ครู  และผู้ปกครอง  วันที่  2  มิถุนายน  2557  เวลา  07.00 – 16.15  น.  ( สำหรับผู้ปกครองเปิดให้บริการ    เวลา  07.00 – 07.30  น. )    
2. ขอเชิญชวนนักเรียนระดับอนุบาล 3  ร่วมกิจกรรมบันทึกการอ่านในเดือนมิถุนายน  2557
3. ขอเชิญชวนนักเรียนอนุบาล 1-3 ร่วมสะสมสติ๊กเกอร์กิจกรรม W.W.A. Reading Club    ได้ที่ห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557  เป็นต้นไป
4. ขอเชิญนักเรียน  ครู  และผู้ปกครอง เยี่ยมชมการจัดมุมหนังสือใหม่ และการจัดมุมหนังสือแยกประเภทหมวดหมู่หนังสือนิทานโดยการติดแถบสีเพื่อสะดวกในการค้นหาหนังสือ ได้ที่ห้องสมุดระดับปฐมวัย ตั้งแต่วันที่  2  มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
5. ขอเชิญผู้ปกครองระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมพ่อ-แม่ อาสาเล่านิทานให้เด็กๆ ฟัง ในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)   เวลา 07.00-07.30 น. (ขอรับใบสมัครผู้ปกครองอาสาได้ที่ห้องสมุด )

ห้องสมุดระดับประถมศึกษา

1. กิจกรรมรักการอ่าน   ในระดับประถมศึกษา  ขอให้นักเรียนบันทึกการอ่านลงในสมุดบันทึกการอ่านเกี่ยวกับอาเซียนมาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
2. กิจกรรม W.W.A. Reading Club    เริ่มดำเนินกิจกรรมในเดือนมิถุนายน  ขอให้นักเรียนนำสมุด W.W.A. Reading Club    มาสะสมสติ๊กเกอร์การเข้าใช้ห้องสมุดและการยืมหนังสือให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดนักเรียนจะได้รับของรางวัลทุกสิ้นเดือน
3.  ขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา  เข้าร่วมตอบคำถามกิจกรรม    ทายคำสุภาษิตและสารพันคำถามประจำเดือนมิถุนายนนะคะ   ตอบถูกทุกข้อมีสิทธิ์จับฉลากแลกของรางวัลกับทางห้องสมุดนะคะ
4. ขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมคำถาม    Treasure  Hunt  ในเวลา 07.20 – 07.30 น.
5. ขอเชิญชวนนักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์  และนักเรียนสามารถยืมหนังสือได้คนละ 2 เล่ม/สัปดาห์(สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ให้ยืมหนังสือได้คนละ 1 เล่ม/สัปดาห์)
ห้องสมุดระดับมัธยมศึกษา

1. กิจกรรมรักการอ่าน   ในปีการศึกษา 2557 
    นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  บันทึกการอ่านลงในสมุดบันทึกการอ่านอย่างน้อยเดือนละ  4  เรื่อง/เดือน  (สัปดาห์ละ  1  เรื่อง)  รวม 16 เรื่องขึ้นไป/ภาคเรียน   บันทึกการอ่านในชั่วโมงวิชาห้องสมุดและวิชาภาษาไทย   นักเรียนส่งบันทึกการอ่านในสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ในปีการศึกษา 2557 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา บันทึกการอ่านเฉพาะภาคเรียนที่ 1 ) โดยมีครูภาษาไทยเป็นผู้ตรวจให้คะแนน ในวิชาภาษาไทย 5 คะแนน และครูบรรณารักษ์เป็นผู้จัดเก็บสถิติ
2. กิจกรรมค่ายรักการอ่าน     ค่ายวัฒนาฯ กับนานมีบุ๊คส์  จัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน  ณ ศูนย์ฝึกอบรมนานมีบุ๊คส์ จ.นครราชสีมา  ในระหว่างวันที่  30-31 สิงหาคม 2557    นักเรียนที่สนใจเข้าค่ายรักการอ่าน สมัครได้ที่ห้องสมุดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   รับสมัครนักเรียนในระดับ  ป.4- ม.6    จำนวน  300   คน      (ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2557)
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  กิจกรรม W.W.A. Reading Club    นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมW.W.A. Reading Club    รับ Passport สะสมสติ๊กเกอร์ได้ที่ห้องสมุด   นักเรียนที่สะสมสติ๊กเกอร์ได้ครบ 50 ดวง สามารถนำมาแลกของรางวัลและรับเกียรติบัตรได้ที่ห้องสมุด และ กิจกรรมW.W.A. Reading Club   แผ่นใหม่เพื่อสะสมสติกเกอร์อีกครั้งได้นะคะ
  กิจกรรมตอบคำถามประจำเดือน  ขอเชิญนักเรียนร่วมตอบคำถามประจำเดือนได้ที่บอร์ดหน้าหอสมุดปัญญาคารนะคะ  ตอบถูกทางห้องสมุดมีของรางวัลให้ในสิ้นเดือน
  กิจกรรมชมรมห้องสมุด  รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชมรมห้องสมุด ในระดับ ม.1-4  นักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรมจะได้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้   เข้าค่ายรักการอ่านฯ,  จัดห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริม     การอ่านให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน,  ร่วมจัดงานสัปดาห์รักการอ่านฯ,  และทำผลงานส่งเสริมการอ่าน  เป็นต้น
กิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน    วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 บริษัทแจ่มใส จะมาจัดกิจกรรม
  “นักเขียนหน้าใส ปีที่  7”  ให้กับนักเรียน ม.1  ในเวลา  15.30-16.30 น. ณ  ห้องประชุม 130 ปีฯ
4. งานบริการ  ห้องสมุดระดับมัธยมศึกษา  เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์- ศุกร์
วันจันทร์-พฤหัสบดี  เปิดให้บริการ  เวลา 07.15-17.00 น. 
วันศุกร์  เปิดให้บริการ  เวลา 07.15 – 16.00 น.       
ห้องสมุดในเวลาพิเศษ(ห้องสมุดอาคาร 130ปีฯ)  เปิดให้บริการ  เวลา  19.00 -21.00 น.) เริ่มให้บริการ 2 มิ.ย. 2557


งานห้องสมุด

 
© Copy Right 2548 : Wattana Wittaya Academy . Contact Us: wwa@wattana.ac.th