08
ปฏิทินกิจกรรมระดับปฐมวัย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Website counter


  
ตารางกิจกรรมประจำวัน
เวลา
กิจกรรม
07.50 น. นักเรียนเข้าแถวเตรียมเคารพธงชาติ
08.00 – 08.10 น. เคารพธงชาติ , กายบริหาร
08.10 – 08.40 น อบรมคริสตจริยธรรม (เข้าห้องประชุม)
08.40 – 09.00 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09.00 – 09.40 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.40 – 09.50 น. ดื่มนมและรับประทานกล้วยน้ำว้า
09.50 – 10.00 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
  10.00 - 11.30 น. กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี
11.30 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.45 น. นอนพักกลางวัน
13.45 – 14.00 น. รับประทานอาหารว่าง
  14.00 - 14.30 น. เกมการศึกษา
14.30 น. ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน

หมายเหตุ         เวลา 14.30 - 15.30 น. มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกเวลาเรียน คือ  จิตรกรน้อย , ลีลาประกอบเพลง , รำไทย ,  ว่ายน้ำ , Malodien , English  for  Fun
 

 01