เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่าน

          ในนามของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาเข้าร่วมงาน High Teaสมาคมฯพบผู้ปกครอง ในวันที่ 17-18  ธันวาคม 2552  และขออภัยที่การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้ปกครองจำนวนมากไม่ได้เข้าร่วมงาน
    สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อความให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบปัญหาอย่างถูกต้องตรงกัน เพื่อลดความเข้าใจที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง และสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยดังกล่าวโดยเร็ว  ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา จริยธรรม คุณธรรม ให้เป็นไปตามที่ผู้ปกครองทุกท่านคาดหวัง
           ปีนี้ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เติบโตจากรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงมาได้ครบ 135 ปีแล้ว และคงจะยืนยงสถาพรต่อไปอีกยาวนาน ถ้าไม่มีความเสื่อมใดๆ มา กระทำต่อปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนฯ หรือบั่นทอน ทำลายความรัก ความสันติสุขที่ดำรงอยู่มาช้านานในโรงเรียนแห่งนี้ ทั้งนี้ ครูและผู้ปกครองเป็นองค์กรหลักที่จะร่วมกันดูแล ปกป้องโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยของเรา ให้พร้อมที่จะเป็นสถาบันที่หล่อหลอมเจียรนัยลูกหลานของท่าน ให้เป็นเพชรน้ำงามเม็ดหนึ่ง มอบต่อท่านได้ในอนาคต
           นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้ร่วมกับ สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา และมูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คัดค้านเรื่องตราสารจัดตั้งของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ และอย่างเป็นมืออาชีพ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 ให้ โรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่งเป็นนิติบุคคล ให้มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นอิสระ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พิจารณาอนุญาต
            คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย

  • ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  (แต่งตั้งโดยผู้รับใบอนุญาต)
  • ผู้จัดการ  (แต่งตั้งโดยผู้รับใบอนุญาต)
  • ผู้อำนวยการ (แต่งตั้งโดยผู้รับใบอนุญาต)
  • ผู้แทนผู้ปกครอง  (โดยการสรรหา)
  • ผู้แทนครู  (โดยการสรรหา)
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 3 คน (โดยการสรรหา)

  ผู้รับใบอนุญาต (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) ได้จัดทำตราสารฯส่งให้ สช. พิจารณา ตั้งแต่กลางปี 2551 และทั้ง 3 องค์กรข้างต้น ได้คัดค้านความไม่ถูกต้องทั้งข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงของตราสารฯ ดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องที่มาของผู้แทนผู้ปกครอง, ผู้แทนครู, อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร, การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 88 ไร่ให้โรงเรียน และการโอนเงิน 100 ล้านบาทไปจากโรงเรียน ขณะนี้ยังรอข้อสรุปอย่างเป็นทางการจาก สช.
               สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้ปกครองทุกท่านจะให้การสนับสนุนสมาคมฯ โดยเฉพาะการให้ความคิดเห็น การชี้แนะ และความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ในอันที่ก่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนและบุตรหลานของท่านต่อไป  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
  อนึ่ง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ทางสมาคมฯ ขอเรียนชี้แจงความล่าช้าในการแจกสรุปคำถามคำตอบนี้ ดังนี้คือ ทางสมาคมฯได้จัดทำสรุปคำถามคำตอบ เสร็จในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552 และได้จัดพิมพ์แจกให้นักเรียนอนุบาลในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลได้รับสรุปคำถามคำตอบดังกล่าวไปแล้ว และได้ส่งให้ฝ่ายประถมฯและมัธยมฯ เพื่อแจกให้นักเรียนในวันอังคารที่ 22  ธันวาคม 2552 แต่ทางโรงเรียนได้ขอระงับไว้เพื่อขอตอบคำถามในส่วนของโรงเรียน ซึ่งล่าช้ามาก แม้ทางสมาคมฯจะได้ติดตามสอบถามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ตาม
                จึงเรียนมาเพื่อทราบและเรียนยืนยันว่า สมาคมฯ ยังมีความมุ่งมั่นอย่างเหนียวแน่น           ในอันที่จะช่วยโรงเรียน และร่วมมือกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง ที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในทุกด้าน  

 นายนุกูล  ชนะชมภู
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 
..........................................................................................................
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร/ตราสารฯ

1. คำถาม  สภาคริสตจักรฯ มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนอย่างไร และทำไมต้องส่งเงินให้สภาฯ และส่งเท่าไร
    คำตอบของสมาคม PTA
   สภาฯ เป็นผู้รับใบอนุญาต หรือเจ้าของโรงเรียน โดยนิตินัย ที่ต้องส่งเงินให้สภาฯ เพราะกฎหมายกำหนดให้ โรงเรียนจัดสรรกำไรให้ผู้รับใบอนุญาตไม่เกิน ร้อยละ 40
    คำตอบของโรงเรียน โรงเรียนดำเนินการตามหลักเกณฑ์การส่งเงินบำรุงสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นจำนวน 2% ของรายได้จริง  สภาไม่ได้รับเงินจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด แต่ใช้หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนของสภาคริสตจักรๆ ในการนำเงินดอกผลไปใช้ในการทำพันธกิจด้านต่าง ๆ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะเป็นผู้สร้างความเข้าใจกับ PTA  และ ส.ว.ว. ในโอกาสต่อไป
..........................................................................................................

2.  คำถาม ที่ดินซอยเบียร์สิงห์ที่ยกให้ กทม. ไปแล้วจะฟ้องเรียกคืนได้ไหม
      คำตอบของสมาคม PTA
 ไม่ได้ ยกเว้น ถ้าพิสูจน์ได้ว่า การให้ไม่สุจริต ทำให้เสียหาย
      คำตอบของโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะเป็นผู้สร้างความเข้าใจกับ PTA และ ส.ว.ว. ในโอกาสต่อไป

..........................................................................................................

3.  คำถาม  ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ มีอำนาจหน้าที่อย่างไร
      คำตอบของสมาคม PTA
ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ, วางระบบและจัดทำบัญชี และการบริหารงานทั่วไป ส่วนผู้อำนวยการมีหน้าที่รับผิดชอบด้านวิชาการ รวมทั้งการประเมินผลการศึกษา, แต่งตั้ง ถอดถอน จัดทำทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ควบคุมครู บุคลากรฯ และนักเรียน
      คำตอบของโรงเรียน อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการและผู้อำนวยการมีหน้าที่ตามพรบ.การศึกษา , ตราสาร และระเบียบ หลักเกณฑ์ ของสภาคริสตจักรๆ ในทางปฏิบัติผู้จัดการและผู้อำนวยการได้มีการประสานงานและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งานสำเร็จด้วยดี

..........................................................................................................

4.  คำถาม  เมื่อโรงเรียนไม่มีอิสระในการตัดสินใจ จะมีผลกระทบกับการเรียนการสอนหรือไม่ และจะแก้อย่างไร / ผู้ปกครองจะสนับสนุนการแก้ไขตราสารฯได้อย่างไร
     คำตอบของสมาคม PTA
  มีผลกระทบโดยตรงกับครู เพราะสภาฯ มีระเบียบการบริหารการศึกษาที่ตายตัวที่ใช้เหมือนกันทุกโรงเรียน ซึ่งไม่เหมาะสมกับวัฒนาฯ วิธีแก้ก็คือ ให้สภาฯแก้ไขตราสารให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความเป็นอิสระตามกฎหมาย
      คำตอบของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจในการทำงานระยะแรกอาจมีปัญหาบ้างเพราะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลง แต่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนและดีขึ้นเป็นลำดับ ส่วนผลกระทบทางด้านการเรียนการสอนมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ                     หลายประการ โรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขมาเป็นลำดับ

..........................................................................................................
5.  คำถาม  ปรัชญาการศึกษาที่สภาฯมอบหมายให้โรงเรียน คืออะไร
     คำตอบของโรงเรียน 
ปรัชญาการศึกษาที่สภาฯ กำหนดไว้ในตราสารของโรงเรียน คือ มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดีมีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัย และสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจอารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนอย่างพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข อันเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต์
..........................................................................................................

6. คำถาม PTA น่าจะมีส่วนในการสร้างคุณภาพครูและนักเรียน
    คำตอบของสมาคม PTA 
การสร้างคุณภาพครูและนักเรียนเป็นเป้าหมายอันดับแรกของ PTA โดยการผลักดันให้โรงเรียนเพิ่มเงินเดือน สวัสดิการให้ครู มีความโปร่งใสในการบริหาร พัฒนาศักยภาพครูในด้านวิชาการ และหาอาจารย์ที่มีความสามารถจากภายนอกมาสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้นให้ทั้งครูและนักเรียนในระยะแรกๆ

..........................................................................................................
7. คำถาม  สหกรณ์ อาหารแพง/ไม่หลากหลาย/ห้องน้ำมีปัญหา/พื้นไม่เรียบ/หลังคารั่ว/การระบายอากาศไม่ดี ฯลฯ
    คำตอบของสมาคม PTA
 ที่ประชุม PTA ให้มีการแก้ไขปรับปรุง เรื่องห้องน้ำทั้งชาย/หญิง บ่อดักไขมัน เป็นกรณีเร่งด่วน และจะแก้ไขจุดอื่นๆด้วย โดยจะของบสนับสนุนจากโรงเรียน ส่วนเรื่องอาหาร ได้มีการปรึกษากับทางโรงเรียนที่จะหาทางปรับปรุงให้ทัน             ปีการศึกษาหน้า และฝากให้ผู้ปกครองไปคิดเรื่องที่จะทำให้เป็นสหกรณ์สมบูรณ์แบบ
    คำตอบของโรงเรียน โรงเรียนกำลังดำเนินการในเรื่องดังกล่าวและการปรับปรุงภูมิทัศน์อื่นๆ จะปรับปรุงในช่วงปิดภาคเรียน
..........................................................................................................

8. คำถาม   อุปกรณ์ใช้รับประทานอาหาร ไม่สะอาด มีกลิ่นอับ กลิ่นผงซักฟอก
    คำตอบของโรงเรียน
 เมื่อทางโรงเรียนรับทราบ โรงเรียนจะแก้ปัญหาทันทีทุกครั้ง

..........................................................................................................

9.  คำถาม ห้องน้ำในตึกประถมฯและ หน้าตึกอำนวยการ ไม่สะอาด โดยเฉพาะตอนเช้า และขอเพิ่มเจลล้างมือด้วย
    คำตอบของโรงเรียน 
ห้องน้ำในอาคารประถมเป็นห้องน้ำที่อยู่ในห้องเรียนของนักเรียนในแต่ละห้อง          มีพนักงานทำความสะอาดและนักเรียนควรมีส่วนร่วมในการดูแลด้วย ส่วนห้องน้ำหน้าตึกอำนวยการคาดว่าจะเป็นห้องน้ำประชาสัมพันธ์ระดับมัธยม โรงเรียนมีพนักงานทำความสะอาดตลอดเวลา ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือในการดูแลความสะอาดด้วยเช่นกันสำหรับเจลล้างมือมีไว้ประจำที่ส่วนล้างมือ

..........................................................................................................

10 . คำถาม ทำไมมีครูผู้ชายพักอยู่ในโรงเรียน ขอให้ช่วยแก้ไขด้วย เพราะผู้ปกครองไม่สบายใจ
    คำตอบของสมาคม PTA 
จะขอให้โรงเรียนแก้ไข รวมทั้งบริกรชายและครอบครัว ถ้าไม่สามารถจะให้ไปอยู่ข้างนอกได้ ก็จะขอให้จัดเป็นสัดส่วนเฉพาะ และมีรั้วรอบขอบชิดด้วย
    คำตอบของโรงเรียน ขณะนี้ครูผู้ชายลดลง เนื่องจากโรงเรียนมีนโยบายไม่รับครูประจำชาย และทางโรงเรียนได้มีกฎระเบียบชัดเจน และสถานที่พักครูชายมีที่อยู่เป็นสัดส่วนนอกเขตบริเวณนักเรียนประจำ

..........................................................................................................

11.  คำถาม  ทำไมถึงเปิดด้านหลังอาคารประกอบ ให้นักเรียนนานาชาติผ่านเข้าออกได้ อาจจะเป็นอันตรายต่อนักเรียน
    คำตอบของโรงเรียน
 ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้เปิดด้านหลังอาคารประกอบให้นักเรียนนานาชาติผ่านเข้าออก ในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

..........................................................................................................
12.  คำถาม  ขอให้เพิ่ม Shuttle bus ระหว่างที่อนุบาลเลิก
    คำตอบของสมาคม PTA
 รับไว้พิจารณา
 
..........................................................................................................
 
13.  คำถาม  ขอให้โรงเรียนเปิดแผนก Bilingual/เพิ่มการสอนภาษาที่ 3 ตั้งแต่อนุบาล
    คำตอบของโรงเรียน
ระดับปฐมวัยมีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในเวลาปกติและทำการสอนเสริมโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา
 
..........................................................................................................
 
14.  คำถาม  ขอให้เข้มงวดเรื่องการขับรถ การแต่งกายของผู้ปกครอง และการสูบบุหรี่
    คำตอบของโรงเรียน
โรงเรียนได้รณรงค์และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกครั้งที่มีการประชุม
 
..........................................................................................................
 
15.  คำถาม  ขอให้จ่ายค่าเทอมด้วยบัตรเครดิต
    คำตอบของโรงเรียน
อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ขณะนี้ทางโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกกับผู้ปกครองโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร
 
..........................................................................................................
 
 
16.  คำถาม  ผู้ปกครองอาสามีทุกระดับชั้น หรือไม่ มีหน้าที่อะไร
    คำตอบของสมาคม PTA
ผู้ปกครองอาสามีระดับอนุบาลและประถมฯ PTA มีดำริที่จะฟื้นฟูให้ผู้ปกครองอาสามีบทบาท ในทุกๆเรื่องให้มากขึ้น จะปรึกษากับโรงเรียนและผู้ปกครองอาสาปัจจุบันให้ทันปีการศึกษา 2553
    คำตอบของโรงเรียน มีผู้ปกครองอาสาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนครูระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาเป็นอย่างดี ส่วนระดับมัธยมมีเฉพาะบางกิจกรรมที่ ผู้ปกครองอาสาเข้ามาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
 
 
..........................................................................................................
 
  ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
 
1.  คำถาม   ควรส่งเสริมให้มีการเพิ่มความรู้ให้ครูให้มากกว่านี้
   
  คำตอบของโรงเรียน โรงเรียนได้ส่งครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ
 
 
..........................................................................................................
 
 
2.  คำถาม  มีครูอนุบาลหลายคนลาออกไป และทราบว่าอาจจะมีลาออกอีก จะแก้อย่างไร
    คำตอบของสมาคม PTA
PTA พยายามผลักดันเรื่องการเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการครู เพื่อให้รักษาครูให้สอนในโรงเรียนอย่างมีความสุข
    คำตอบของโรงเรียน คุณครูลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว  เช่น  รับราชการ , ติดตามสามีหรือมีความจำเป็นทางครอบครัว
 
 
..........................................................................................................
 
 
3.  คำถาม  เดี๋ยวนี้ การแจก Sheet ประกอบการเรียนมีน้อยลงมาก ซึ่งกระทบการเรียนรู้ของนักเรียน
    คำตอบของโรงเรียน โรงเรียนและครูผู้สอนมีนโยบายจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มเพื่อสะดวกในการเก็บรักษา และใช้สื่อการเรียนการสอนทางด้าน IT มากขึ้น
 
 
..........................................................................................................
 
4.  คำถาม  ขอให้ครูดูแลเรื่องนักเรียนจดการบ้านลงในสมุดจดการบ้าน และควรใช้สมุดจดการบ้านสื่อความกับผู้ปกครองในเรื่องเรียนและเรื่องอื่นๆ จะเป็นประโยชน์มาก
    คำตอบของสมาคม PTA
จะขอให้โรงเรียนพิจารณาเรื่องนี้โดยเร่งด่วน และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ว่าสมุด จดการบ้าน มีประโยชน์ที่จะใช้สื่อความระหว่างครูและผู้ปกครองในทุกเรื่อง
    คำตอบของโรงเรียน โรงเรียนได้ให้นักเรียนปฏิบัติมาตลอดและได้สื่อสารถึงผู้ปกครองด้วยการบันทึกพฤติกรรมส่งถึงผู้ปกครอง ดังนั้น ผู้ปกครองควรจะเปิดอ่านสมุดจดการบ้าน ของนักเรียนทุกครั้งและกรุณาเซ็นรับทราบคืนด้วย
 
 
..........................................................................................................
 
 
5.  คำถาม ขอให้ครูทำแผนการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ล่วงหน้าให้ผู้ปกครอง
    คำตอบของโรงเรียน โรงเรียนได้แจกกำหนดการสอนในรูปแบบของซีดี และเผยแพร่ทาง Website โรงเรียนทุกระดับชั้นและแจกกำหนดการสอบทุกครั้ง
 
 
..........................................................................................................
 
 
6.  คำถาม ทำไม่ ครูชาวต่างชาติ เปลี่ยนบ่อยมาก ทำให้ขาดความต่อเนื่อง
    คำตอบของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนต้องการครูที่มีคุณภาพอีกทั้งยังมีการประเมินผล    การปฏิบัติงานของครูต่างชาติทุกภาคเรียน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
 
 
..........................................................................................................
 
 
7.  คำถาม ควรกำหนดเวลาที่ผู้ปกครองจะโทรหาครูประจำชั้น แต่ละชั้น เพื่อมิให้รบกวนการสอนของครู
    คำตอบของโรงเรียน ผู้ปกครองควรนัดหมายกับครูผู้สอนโดยผ่านทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
  ..........................................................................................................  
 
8.  คำถาม การเรียนเสริมพิเศษ ควรเปิดรับให้มากกว่านี้
    คำตอบของโรงเรียน โรงเรียนเน้นคุณภาพและคัดเลือกเฉพาะครูผู้สอนที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงมีการจำกัดจำนวนนักเรียน
 
  ..........................................................................................................  
 
9.  คำถาม อยากให้ผู้ปกครองพบครูอนุบาลเทอมละ 2 ครั้ง
    คำตอบของโรงเรียน โรงเรียนจัดให้ครูพบกับผู้ปกครองเดือนละ 2 ครั้ง อยู่แล้ว
 
  ..........................................................................................................  
 
10.  คำถาม การเข้าถึงครูด้านวิชาการยากมาก
    คำตอบของโรงเรียน ผู้ปกครองควรนัดหมายล่วงหน้าอีกทั้งครูมีชั่วโมงสอนมากและเวลาว่างของครูอาจจะไม่ตรงกับผู้ปกครอง และโรงเรียนกำหนดให้ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นเป็นระยะ
 
  ..........................................................................................................  
 
11.  คำถาม แผนงานวิชาการของระดับมัธยม จะเข้มข้นมากกว่าประถมแค่ไหน
    คำตอบของโรงเรียน ทั้ง 2 ระดับมีความเข้มข้นตามแต่ละระดับและมีความแตกต่างตามวัย
 
  ..........................................................................................................  
 
12.  คำถาม จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
    คำตอบของโรงเรียน
โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด...560......เครื่อง มีอย่างเพียงพอทุกระดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในด้านการเรียนการสอน 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับปฐมวัย จำนวน......47.......................เครื่อง
2. ระดับประถมศึกษา จำนวน.....153.............เครื่อง
3. ระดับมัธยมศึกษา   จำนวน.......108............เครื่อง
 
  ..........................................................................................................  
 
13.  คำถาม ขอให้มีหนังสือนิทานให้เด็กอนุบาลนำกลับบ้าน สัปดาห์ละ 1 เรื่อง ให้ผู้ปกครองวันจันทร์ คืนโรงเรียนวันศุกร์
    คำตอบของโรงเรียน ระดับปฐมวัยมีนโยบายให้นักเรียนยืมหนังสือจากห้องสมุดเพื่อนำกลับไปอ่าน          ที่บ้าน พร้อมทั้งมีผู้ปกครองอาสาเล่านิทานให้ฟังทุกเช้า
 
  ..........................................................................................................  
 
14.  คำถาม เมื่อรายงานปัญหาให้ครูแล้ว ไม่มี Feedback ไม่กล้าตามกลัวลูกจะถูกหมายหัว
    คำตอบของสมาคม PTA   ขอให้แจ้งมาที่ PTA ได้เลย จะช่วยประสานและติดตามเรื่องให้  
    คำตอบ
ของโรงเรียน
โรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองมาพบและประชุมเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา ทุกครั้งที่ได้รับการแจ้งจากครู ผู้ปกครอง สำหรับ Feedback จากครูบางท่านทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือกับคุณครูเรียบร้อยแล้ว
 
  ..........................................................................................................  
 
15.  คำถาม ขอให้ช่วยกวดขัน ดูแล การทำการบ้านของนักเรียนประจำให้ด้วย
    คำตอบของโรงเรียน ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันได้มีการกำกับ ตักเตือนนักเรียนทำการบ้านให้เสร็จทันกำหนด
 
  ..........................................................................................................  
 
16.  คำถาม โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นหรือไม่ ว่ามีปัญหาในจุดใดบ้าง
    คำตอบของโรงเรียน โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลการเรียนเป็นรายบุคคลและมีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนในแต่ละระดับชั้น และแต่ละวิชาหลัก
 
  ..........................................................................................................  
  ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน  
 
1.  คำถาม จะขอให้นักเรียนไว้ผมยาวได้
    คำตอบของโรงเรียน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการดูแลความสะอาดของร่างกายนักเรียนทางโรงเรียนจึงมีระเบียบของโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนมัธยมปลายไว้ผมยาวได้เท่านั้น เนื่องจากนักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้ดี
 
  ..........................................................................................................  
 
2.  คำถาม นักเรียนทำผิดเล็กน้อย เช่นพับถุงเท้า ไม่ผูกโบว์ โดนตัดคะแนน จะมีผลกับการต่อ ม. 1 หรือไม่
    คำตอบของโรงเรียน จะมีการดำเนินการเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ว่ากล่าว ตักเตือน หักคะแนนตามระเบียบที่ได้วางไว้ เพื่อเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับนักเรียน
 
 
..........................................................................................................
 
 
3.  คำถาม  เกณฑ์วัดผลที่นักเรียน ป.6 จะมีสิทธิ์เรียนต่อ ม1. เป็นอย่างไร
    คำตอบของโรงเรียน มีปรากฏในคู่มือนักเรียน และมีการชี้แจงในการประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
  ..........................................................................................................  
 
4.  คำถาม  นักเรียน ป.6 ที่ไปสอบเข้าโรงเรียนอื่น ได้เสียค่าเทอม ม.1 ตั้งแต่เดือน มกราคม เมื่อสอบได้ มาขอคืน ทำไม โรงเรียนต้องหัก 10,000 บาท และบอกว่าเงินนี้ไม่เข้าโรงเรียน เงินไปไหน
    คำตอบของโรงเรียน โรงเรียนมีนโยบายไม่คืนเงินและได้แจ้งไว้ในระเบียบ แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงมีการพิจารณาตามความเหมาะสมและทางโรงเรียนได้ชี้แจงให้ผู้ปกครองที่ขอคืนเงินได้รับทราบถึงเหตุผลของการหักเงิน เพราะเป็นการเสียโอกาสให้กับนักเรียนคนอื่น ทั้งนี้เงินได้เข้าโรงเรียนครบถ้วนทุกรายการ
 
  ..........................................................................................................  
 
5.  คำถาม  มีการปรับนักเรียนที่ทำผิดระเบียบเป็นเงิน แทนการตัดคะแนน
    คำตอบของสมาคม PTA ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะวินัยสร้างด้วยเงินไม่ได้  
    คำตอบ
ของโรงเรียน
โรงเรียนได้ดำเนินการติดตามและตักเตือนครูผู้กระทำการดังกล่าวแล้ว
 
  ..........................................................................................................  
 
6.  คำถาม  เงินบริจาคช่วยนักเรียนอมก๋อย มีการแข่งขันกัน/มีการบังคับจำนวนเงิน/มีเงินในกล่องหาย
    คำตอบของโรงเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการสอบสวนเรื่องดังกล่าวและทำความเข้าใจกับครูและนักเรียนและนำเงินบริจาคมอบให้มูลนิธิศุภนิมิต
 
  ..........................................................................................................  
 
7.  คำถาม  ทำไมห้ามถ่ายรูปเวลามีกิจกรรม
    คำตอบของโรงเรียน เป็นข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความเป็นระเบียบและงดงามของการทำกิจกรรม
 
  ..........................................................................................................  
 
8.  คำถาม  เคยขอโต๊ะปิงปองให้เด็กประถมปลาย แต่ไม่ได้รับการพิจารณา
    คำตอบของโรงเรียน โรงเรียนอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
 
  ..........................................................................................................  
 
9.  คำถาม  นักเรียนต้องลงมารับนมเอง แทนที่จะมีคนไปส่งถึงห้อง (ประถมฯ)
    คำตอบของโรงเรียน นักเรียนควรจะมีความรับผิดชอบ ตลอดจนปรับเปลี่ยนอิริยาบถและมีการเคลื่อนไหวบ้าง
 
  ..........................................................................................................  
 
10.  คำถาม  ทำไมนักเรียนมัธยมฯ ที่ต้องอยู่ประจำ จึงออกไปกวดวิชาข้างนอก แล้วไปนอนที่บ้าน น่าจะจัดให้มีการกวดวิชาในโรงเรียนดีกว่า       คำตอบของสมาคม PTA  PTA เห็นว่าปัญหานี้ โรงเรียนควรต้องพิจารณาแก้ไขโดยด่วน เพราะควบคุมในเรื่องต่างๆ ยากและเป็นการขัดวัฒนธรรมของวัฒนาฯที่ต้องอยู่ประจำ
    คำตอบของโรงเรียน นักเรียนมีค่านิยมที่จะออกไปกวดวิชากับสถาบันภายนอกในส่วนของโรงเรียนได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาสอนเสริมให้แก่นักเรียนตามที่นักเรียนนำเสนอชื่อผู้สอน
 
  ..........................................................................................................  
 
11.  คำถาม  ทำไมโรงเรียนจึงไม่แจก Tissue ให้นักเรียนประจำ  นักเรียนต้องจัดหามาเอง
    คำตอบของโรงเรียน โรงเรียนจัดไว้ประจำห้องเรียนเท่านั้นเพราะเป็นข้อตกลงระหว่างครูและ นักเรียนในการแก้ปัญหาร่วมกัน
 
  ..........................................................................................................  
 
12.  คำถาม  ตึกนอนแออัดจะแก้ไข เมื่อไร ควรจะสร้าง ตึกนอนเพิ่ม จะได้ย้าย ม.1 และ ม. 4 ไปอยู่
    คำตอบของสมาคม PTA  PTA เป็นห่วงเรื่องนี้มาก เพราะนักเรียนที่มานอนตึกศตวรรษานุสรณ์ ต้องมาอาบน้ำข้างล่าง  ได้แจ้งให้โรงเรียนแก้ไขแล้ว  
    คำตอบ
ของโรงเรียน
โรงเรียนมีโครงการสร้างอาคารนอนเพิ่มเติม อยู่ในระหว่างการศึกษา และทางโรงเรียนได้จัดให้มีระบบความปลอดภัยอย่างเต็มที่
 
  ..........................................................................................................  
 
13.  คำถาม  ขอให้ทำชั้นวางกระเป๋าเสื้อผ้า นักเรียนประจำรอกลับบ้าน โดยให้สูงกว่าพื้นถนน ฝนตกจะได้ไม่เปียก
    คำตอบของโรงเรียน ในปีการศึกษาหน้าโรงเรียนมีโครงการจะปรับปรุงโดมวัฒนาเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
 
  ..........................................................................................................  
 
14.  คำถาม  ขอให้นักเรียนประจำมีเวลาเล่นกีฬาบ้าง
    คำตอบของโรงเรียน โรงเรียนได้จัดสรรเครื่องเล่นกีฬาให้นักเรียนประจำ นักเรียนสามารถออกกำลังกายได้ในช่วงหลังเลิกเรียนและพักระหว่างเรียน
 
  ..........................................................................................................  
  ปัญหาทั่วๆไป  
 
1.  คำถาม  ขอให้กวดขันผู้ปกครองเรื่องมารยาทในการขับรถด้วย
    คำตอบของสมาคม PTA จะจัดการรณรงค์ก่อนปิดภาคเรียนนี้
 
  ..........................................................................................................  
 
2.  คำถาม  มีแม่ค้าภายนอกมาเปิดน้ำที่สวนพฤกษศาสตร์ใช้
    คำตอบของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ติดตามแล้วพบว่าน้ำที่ใช้ อยู่ภายนอกโรงเรียนไม่ได้เป็นของโรงเรียน
 
  ..........................................................................................................  
 
3.  คำถาม  ช่วยปรับปรุงเครื่องเล่นงาน Fair เก่า จัดวางน่าอันตราย / ลดค่าเช่าบู๊ท/หาร้านอาหารอร่อยๆ/ ของแพง/ผู้มางานแต่งตัวโป๊/ปัญหาที่จอดรถภายนอก
    คำตอบของสมาคม PTA  จะดำเนินการแก้ไขในการจัดงานครั้งต่อไป ซึ่ง PTA จะเป็นเจ้าภาพในการ จัด
 
 
..........................................................................................................
 
 
4.  คำถาม  เลี้ยวขวาเข้าซอยต้นสนปิดหลัง 08.00 น. ได้ไหม
    คำตอบของสมาคม PTA ไม่ได้ เพราะจะทำให้การจราจรติดขัดมากขึ้น
 
 
..........................................................................................................
 
 
5.  คำถาม  ควรจัดละครเพลงภาษาอังกฤษอีก แต่ควรจะขาดทุนให้น้อย
    คำตอบของสมาคม PTA PTA มีนโยบายที่จะจัดละครเพลงภาษาอังกฤษ เพราะเป็นประโยชน์ใน             การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน และส่งเสริมการแสดงออก ฝึกความอดทนและเสียสละ
 
 
..........................................................................................................
 
     
  border