+  บุคลากร
+  สถิตินักเรียน
+  ข้อมูลต่างๆ ของนักเรียน
+  ระเบียบการขอเอกสาร
+  แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
+  สารสนเทศ
แนวทางการวัด
    และประเมินผล
+  ระเบียบการศึกษาต่อ
เกณฑ์การมอบรางวัล
    การศึกษา
+   ข่าวสารต่างๆ
 


เกณฑ์การมอบรางวัลการศึกษา

ประเภทที่ 1 รางวัลคะแนนเฉลี่ยขึ้นเป็นลำดับ ( แจกเกียรติบัตรไปพร้อมกับ แจกเอกสาร ปพ .1)

หลักเกณฑ์

1. เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา

2. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3 ปีการศึกษา ขึ้นเป็นลำดับ

- ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย

และผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.20 ไม่เคยติด “ 0” หรือ “ ร ” ในแต่ละรายวิชา

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย และผลการเรียนเฉลี่ย

แต่ละภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.20 ไม่เคยติด “ 0” หรือ “ ร ” ในแต่ละรายวิชา

ประเภทที่ 2 รางวัลคะแนนยอมเยี่ยมตลอดปีการศึกษา

( รับรางวัลในวันประชุมสามัญประจำปี ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย )

หลักเกณฑ์

- ระดับประถมศึกษา

มีระดับคะแนนเฉลี่ย ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ( คิดทุกวิชารวมกัน )

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยของปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.80

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.80

- นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา

ประเภทที่ 3 รางวัลนักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในด้านต่าง ๆ

( รับโล่เกียรติคุณ หรือเกียรติบัตรในวันรับ Diploma)

หลักเกณฑ์

1. เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการแข่งขัน ประกวด หรือผลงานด้านอื่นๆ จากหน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาล ฯลฯ หรือนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของห้องในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. เป็นผลงานตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ของแต่ละปีการศึกษา

หมายเหตุ รางวัลทุกประเภทผู้รับต้องกำลังศึกษาในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย *
 
 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 67 ซ.สุขุมวิท 19 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  ::   โทรศัพท์ 0-2254-7991-5   ::  แฟกซ์ 0-2254-7997