+  บุคลากร
+  สถิตินักเรียน
+  ข้อมูลต่างๆ ของนักเรียน
+  ระเบียบการขอเอกสาร
+  แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
+  สารสนเทศ
แนวทางการวัด
    และประเมินผล
+  ระเบียบการศึกษาต่อ
เกณฑ์การมอบรางวัล
    การศึกษา
+   ข่าวสารต่างๆ
 


เกณฑ์การมอบรางวัลการศึกษา

รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมตลอดปีการศึกษา
      ( รับรางวัลในวันประชุมสามัญประจำปี ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย )
หลักเกณฑ์

- ระดับประถมศึกษา 
   มีระดับคะแนนเฉลี่ย ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ( คิดทุกวิชารวมกัน )
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.80
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.80
- นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา

รางวัลนักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในด้านต่าง ๆ
      ( รับโล่เกียรติคุณ หรือเกียรติบัตรวันรับ Diploma )
หลักเกณฑ์
นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการแข่งขัน ประกวด หรือผลงานด้านอื่นๆ จาก
หน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาล ฯลฯ หรือนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของห้องในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6     โดยเป็นผลงานตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ของแต่ละปีการศึกษา

หมายเหตุ  * รางวัลทุกประเภทผู้รับต้องกำลังศึกษาในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 2 ประเภท

Œโครงการเพชรเม็ดงาม  (ทุนผลการเรียนยอดเยี่ยม)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ศึกษาต่อในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนฯ
หลักเกณฑ์

 • นักเรียนมีผลการเรียน (GPA 5 ภาคเรียน) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
  ตั้งแต่ 3.96 – 4.00 
  (ได้รับทุนการศึกษา ร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
 • นักเรียนมีผลการเรียน (GPA 5 ภาคเรียน) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
  ตั้งแต่ 3.90 – 3.95
  (ได้รับทุนการศึกษา ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
 • นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (นับถึงสิ้นเดือนมกราคม) 
  ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
 • เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนฯ และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนฯ
 • มีความตั้งใจเรียน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

โครงการสานฝัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักเกณฑ์

 • นักเรียนมีผลการเรียน (GPA 5 ภาคเรียน) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (นับถึงสิ้นเดือนมกราคม) 
   ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
 • ผู้ปกครองประสบปัญหาด้านการเงิน สามารถตรวจสอบได้ และมีหลักฐานชัดเจน ถูกต้อง
 • เป็นจริง  (ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณี)
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 67 ซ.สุขุมวิท 19 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  ::   โทรศัพท์ 0-2254-7991-5   ::  แฟกซ์ 0-2254-7997