::สารสนเทศ::ฝ่ายทะเบียน-วัดผล::

จำนวนและร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2549
และเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2550
สถาบันอุดมศึกษา
จำนวน
คิดเป็นร้อยละ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
129
76.33
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
38
22.49
ศึกษาต่อต่างประเทศ
2
1.18
รวม
169
100.00

จากตารางพบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ร้อยละ 76.33

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อ ได้แก่
ชื่อสถาบัน
จำนวน
คิดเป็นร้อยละ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26
20.16
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26
20.16
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18
13.95
มหาวิทยาลัยศิลปากร
18
13.95
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
10.85
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
5
3.88
วิทยาลัยนานาชาติมหิดล
5
3.88
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
3.88
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
3.10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี
2
1.55
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
1.55
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
0.78
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1
0.78
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1
0.78
สถาบันการบินพลเรือน
1
0.78
รวม
129
100.00

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อ ได้แก่
ชื่อสถาบัน
จำนวน
คิดเป็นร้อยละ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
18
47.37
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
13
34.21
มหาวิทยาลัยรังสิต
4
10.53
วิทยาลัยดุสิตธานี
2
5.26
Bunka Fashion Academy (สถาบันบุนกะแฟชั่น)
1
2.63
รวม
38
100.00