หัวข้อคำเทศนา ปีการศึกษา 2548-2558

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558
ผู้เผยพระวจนะ
Ajarn Nyamjo Konyak 
พระธรรม Matthew 5:14-16 หัวข้อ “You are the light,your light shine

ลำดับที่
เรื่อง
ผู้เผยคำเทศนา
วัน/เดือน/ปี
94
อาจารย์รัศมี ประสบเกียรติกิจ
13/8/2558
93
ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
13/8/2558
92
ศาสนาจารย์ประสาทพงษ์ ปั้นสวย
13/7/2558
91
ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์
3/8/2558
90
อาจารย์ชลธิรา จินดาทจักร์
13/8/2558
89
คศ.ดารณี วราเศรษฐ์
13/8/2558
88
ผป.พรรณมหา วุฒิวโรภาส
13/8/2558
87
อาจารย์สุจิตรา อุประคำ
13/8/2558
86
ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์
13/8/2558
85
ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์
13/8/2558

หน้าหลัก| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |