หัวข้อคำเทศนา ปีการศึกษา 2548-2558

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558
ผู้เผยพระวจนะ
ดร.สิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ 
พระธรรม ฟีลิปปี 4:10-19 หัวข้อ “พลังแห่งการขอบพระคุณ

ลำดับที่
เรื่อง
ผู้เผยคำเทศนา
วัน/เดือน/ปี
96
ผป.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์
23/9/2558
95
อ.ดวงเดือน ปินตาดวง
21/8/2558
94
อาจารย์รัศมี ประสบเกียรติกิจ
13/8/2558
93
ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
13/8/2558
92
ศาสนาจารย์ประสาทพงษ์ ปั้นสวย
13/7/2558
91
ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์
3/8/2558
90
อาจารย์ชลธิรา จินดาทจักร์
13/8/2558
89
คศ.ดารณี วราเศรษฐ์
13/8/2558
88
ผป.พรรณมหา วุฒิวโรภาส
13/8/2558
87
อาจารย์สุจิตรา อุประคำ
13/8/2558

หน้าหลัก| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |